ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് പരീക്ഷ: മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കേരള ഹയർ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് പരീക്ഷ- 2019 ന്റെ (എൻ.സി.എ ഒഴിവ്) മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോർട്ടലിൽ (www.hckrecruitment.nic.in) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പി.എൻ.എക്സ്.1330/2021

Registered office
E-Net  e-Governance Service Network Kerala
project under margin free it shoppe
Red Star Building,Akkarappuram,
Kurichikkara P O, Thrissur 680028.

Ph:0487-2695056. E-mail:[email protected]

DISTRICT PROJECT OFFICE
Above INDIAN BANK,
Opp. Skyline Axis Apartment,Main Road,
Paravattani, Ollukkara P O, Thrissur-680 655

CENTRAL DATA PROCESSING UNIT & MODEL CENTRE
E-Net Janasevanakendram, CSC ID: KL0988770776
Opp. BSNL OFFICE, OLD PATTALAM ROAD
THRISSUR 680001. Ph: 04872442465.
COMMON SERVICE CENTRE(CSC)
Under Department of E&IT, Govt. OF INDIA.