നവോദയ പ്രവേശനം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

മായന്നൂർ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽ ഈ അദ്ധ്യയന വർഷം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിവുളള സീറ്റിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. www.nvsadmissionclassnine.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് വഴി ഡിസംബർ 10 നകം അപേക്ഷ നൽകണം. ഫോൺ: 04884 -286260, 9446951361.

Registered office
E-Net  e-Governance Service Network Kerala
project under margin free it shoppe
Red Star Building,Akkarappuram,
Kurichikkara P O, Thrissur 680028.

Ph:0487-2695056. E-mail:enetcsckerala@gmail.com

DISTRICT PROJECT OFFICE
Above INDIAN BANK,
Opp. Skyline Axis Apartment,Main Road,
Paravattani, Ollukkara P O, Thrissur-680 655

CENTRAL DATA PROCESSING UNIT & MODEL CENTRE
E-Net Janasevanakendram, CSC ID: KL0988770776
Opp. BSNL OFFICE, OLD PATTALAM ROAD
THRISSUR 680001. Ph: 04872442465.
COMMON SERVICE CENTRE(CSC)
Under Department of E&IT, Govt. OF INDIA.