സ്വയംതൊഴിൽ വായ്പ

പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ പട്ടികവർഗ്ഗ സംരംഭകർക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകർ തൊഴിൽരഹിതരും 18 നും 55 നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുളളവരും ആയിരിക്കണം. വിജയ സാധ്യതയുളള ഏതൊരുസ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയിലും ഗുണഭോക്താവിനു ഏർപ്പെടാം. വായ്പ തുക ആറ് ശതമാനം പലിശ സഹിതം അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചടക്കണം. ഈടായി ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥജാമ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പേരിലുളള ഭൂമിയുടെ ജാമ്യം ഹാജരാക്കണം. അപേക്ഷഫോറത്തിനും വിശദവിവരങ്ങൾക്കും തൃശൂർ രാമനിലയത്തിനു സമീപമുളള കോർപ്പറേഷന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ഫോൺ: 0487-2331556.

Registered office
E-Net  e-Governance Service Network Kerala
project under margin free it shoppe
Red Star Building,Akkarappuram,
Kurichikkara P O, Thrissur 680028.

Ph:0487-2695056. E-mail:enetcsckerala@gmail.com

DISTRICT PROJECT OFFICE
Above INDIAN BANK,
Opp. Skyline Axis Apartment,Main Road,
Paravattani, Ollukkara P O, Thrissur-680 655

CENTRAL DATA PROCESSING UNIT & MODEL CENTRE
E-Net Janasevanakendram, CSC ID: KL0988770776
Opp. BSNL OFFICE, OLD PATTALAM ROAD
THRISSUR 680001. Ph: 04872442465.
COMMON SERVICE CENTRE(CSC)
Under Department of E&IT, Govt. OF INDIA.